About us

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มคนทํางานสร้างสรรค์ที่กระจุกตัวอยู่ภายในบริเวณย่าน
ทําให้ย่านนี้มีความได้เปรียบในการผสมผสานพลังงานความสร้างสรรค์
และการร่วมมือกันในระหว่างสาขาต่างๆ กลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ย่าน
สามารถสั่งสมทุนนี้ไว้ได้ คือ การรวมกลุ่มของ คนสร้างสรรค์เป็นชุมชน
เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ดังขึ้น และเพื่อช่วยส่ง เสริมซึ่งกันและกันในการทํางาน
และเพื่อให้กลุ่มคนสร้างสรรค์สามารถช่วยเป็นกําลังหนึ่งที่จะพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ ร่วมกับคนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ในอนาคต

“Open Pot” คือ การเปิดสตูดิโอนักออกแบบมากกว่า 30 สตูดิโอ
นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นการพบปะ
และแลกเปลี่ยนความคิด และโอกาสในการร่วมงานแก่นักออกแบบเองและบุคคลที่สนใจ

Copied to clipboard