OPEN POT (Open House & Showcase) : DAY 1

1.02.20 | By pipe

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มคนทํางานสร้างสรรค์ที่กระจุกตัวอยู่ภายในบริเวณย่าน ทําให้ย่านนี้มีความได้เปรียบในการผสมผสานพลังงานความสร้างสรรค์และการร่วมมือกันในระหว่างสาขาต่างๆ กลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ย่าน สามารถสั่งสมทุนนี้ไว้ได้ คือ การรวมกลุ่มของ คนสร้างสรรค์เป็นชุมชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ดังขึ้น และเพื่อช่วยส่ง เสริมซึ่งกันและ กันในการทํางาน และเพื่อให้กลุ่มคนสร้างสรรค์สามารถช่วยเป็น กําลังหนึ่งที่จะพัฒนา ย่านสร้างสรรค์ ร่วมกับคนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ในอนาคต

“Open Pot” คือ การเปิดสตูดิโอนักออกแบบมากกว่า 30 สตูดิโอ นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด และโอกาสในการร่วมงานแก่นักออกแบบเองและบุคคลที่สนใจ

กิจกรรม Walk Rally

Copied to clipboard