EAT MEET WASTE

Cloud-floor x P. Library Design Studio

ปัจจุบันย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ประกอบไปด้วยธุรกิจร้านอาหารและกาแฟมากกว่า 300 ร้านค้า และมีแนวโน้มการเพิ่มจํานวนขึ้นของธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหารในย่านเพิ่มขึ้นทุกปี การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมการบริโภคและความยั่งยืนของการพัฒนาของธุรกิจในภาพรวมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารของย่านเป็นอย่างมาก โครงการ Eats Meet Waste มุ่งเน้นให้วัฒนธรรมการกินได้รับการผลักดันผ่านระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

โครงการ Eats Meet Waste มีจุดเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารภายในย่าน จากทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้ทั้งเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อขยะและของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารและพฤติกรรมการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหาร และขยะจากบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่ร้านอาหารและการสั่งอาหารกลับบ้าน สู่ที่พักอาศัย สำนักงาน และสถานที่อื่นๆ

โดยข้อมูลจากการสำรวจข้างต้นได้ถูกรวบรวมและนำมาวิเคราะห์เป็นโจทย์ในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการจัดการเพื่อพัฒนาต้นแบบเชิงทดลองจากความร่วมมือระหว่างนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ด้านอาหาร และร้านค้าภายในย่าน โดยมีการทดลองใช้ในสถานที่จริงตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และวัดผลในช่วงเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 

โครงการ Eats Meet Waste ในเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ประกอบด้วยงานต้นแบบเชิงทดลอง 3 โครงการ ได้แก่ 

 • Design on Waste 
 • Waste-ponsibility 
 • Streetfood-scape 

รูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่

จากงานวิจัยโครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ โดย Cloud-floor และ Pheereeya Boonchaiyaprueak พบว่าภายในย่านนี้ประกอบไปด้วย 3,407 หลังคาเรือน โดยที่ 436 หลังคาเรือน หรือร้อยละ 12.80 เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. Restaurant จำนวน 203 ร้าน
 2. Bistro จำนวน 134 ร้าน
 3. Public House จำนวน 43 ร้าน
 4. Café จำนวน 56 ร้าน
 5. Street Vendor จำนวน 46 ร้าน (ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม วันที 10 ธันวาคม 2562 บริเวณถนนประดิพัทธ์)

อาหารและขยะจากอุตสาหกรรมอาหาร

ในปัจจุบันประชากรในประเทศไทยสร้างขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยที่สัดส่วนของขยะร้อยละ 64 นั้นเป็นขยะประเภทอาหาร (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ) จากการสำรวจภาคสนามโดยการสุ่มสำรวจข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารและบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ จำนวน 33 ร้านค้า (วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2562) พบว่า

 • Restaurant มีปริมาณขยะคิดเป็นค่าเฉลี่ย 436.87 ลิตรต่อวัน
  (เก็บข้อมูลจาก 10 ร้านค้า)
 • Public House มีปริมาณขยะคิดเป็นค่าเฉลี่ย 270 ลิตรต่อวัน
  (เก็บข้อมูลจาก 3 ร้านค้า) 
 • Bistro มีปริมาณขยะคิดเป็นค่าเฉลี่ย 175.71 ลิตรต่อวัน
  (เก็บข้อมูลจาก 6 ร้านค้า)
 • Café มีปริมาณขยะคิดเป็นค่าเฉลี่ย 131.75 ลิตรต่อวัน
  (เก็บข้อมูลจาก 9 ร้านค้า)
 • Street Vendor มีปริมาณขยะคิดเป็นค่าเฉลี่ย 28.23 ลิตรต่อวัน
  (เก็บข้อมูลจาก 5 ร้านค้า)

การเกิดขยะจากอุตสาหกรรมอาหารจากธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ รวมถึงร้านค้าแผงลอย ภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ มีรูปแบบที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสามปัจจัยหลัก ได้แก่ 

 1. ขยะที่เกิดจากการประกอบอาหาร
 2. ขยะที่เกิดจากอาหารเหลือ 
 3. ขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อาหาร 

การจัดการขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหาร

จากการสำรวจภาคสนามโดยการสุ่มสำรวจกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 33 ร้านค้า ภายในระยะเวลา 7 วัน ภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ พบว่ามีปริมาณขยะประเภทขยะอินทรีย์มากที่สุด โดยคิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 4,062.50 ลิตรต่อวัน รองลงมาคือประเภทขยะทั่วไป คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 2,483.75 ลิตรต่อวัน และขยะรีไซเคิลคิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 1,041.25 ลิตรต่อวัน 
ในปัจจุบัน ร้านค้ามีการจัดการหรือแยกประเภทขยะก่อนนำไปสู่พื้นที่จัดเก็บขยะสาธารณะจำนวน 28 ร้านค้า หรือคิดเป็นร้อยละ 84.80 และไม่มีการจัดการขยะภายในร้านค้าจำนวน 5 ร้านค้า หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20 โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการไม่จัดการขยะภายในร้านค้าเกิดจากช่วงเวลาที่เร่งรีบที่มีผู้บริโภคภายในร้านค้าค่อนข้างมากในแต่ละช่วงวันทำให้ผู้ผลิดหรือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเกิดการทิ้งขยะรวมกัน

DESIGN ON WASTE

Design on Waste เป็นโครงการทดลองศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางในการสร้างคุณค่าจากขยะที่เกิดขึ้นจากธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยการทดลองในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากธุรกิจร้านกาแฟภายในย่าน โดยการนำกากกาแฟมาต่อยอดใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เทียนแปรรูป ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำกากกาแฟไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งหวังให้ทั้งเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์จากเศษขยะเหล่านี้ที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านของเศรษฐกิจและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้

โดยการทดลองดังกล่าวนี้จะถูกจัดแสดงและจำหน่ายในร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ในช่วงงานเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย 
Cloud-floor x P. Library Design Studio

WASTE-PONSIBILITY

Waste-ponsibility เป็นโครงการทดลองศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางในการช่วยลดปริมาณขยะจากธุรกิจร้านอาหารในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์
โดยจุดเริ่มต้นในครั้งนี้ เป็นการหาความเป็นไปได้จากการนำเศษวัตถุดิบเหลือใช้จากการประกอบอาหารในครัวมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารใหม่ประจำร้าน ที่จะสามารถบริโภคและส่งเสริมให้เกิดการทดลองในการขายจริงได้ จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ด้านอาหารและพ่อครัวของร้าน โดยมุ่งหวังให้ทั้งเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของเศษวัตถุดิบเหลือใช้จากการประกอบอาหาร ที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านของเศรษฐกิจและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต
โดยการทดลองดังกล่าวนี้จะถูกจัดขึ้นในร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ในช่วงงานเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย 

Cloud-floor x P. Library Design Studio ร่วมกับนักสร้างสรรค์อาหาร และเจ้าของร้านอาหารในย่านที่เข้าร่วมโครงการ

Venue: ร้านอาหารในย่าน Feelingbar / Oh! Vacoda Cafe ติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ทาง FB Page : Tinkering Pot
ผลงานต้นแบบชิ้นนี้ จัดทำโดยจากนักออกแบบจาก Tinkering Pot นักสร้างสรรค์อาหาร และธุรกิจร้านอาหารในย่าน
1) เชฟพลอย ณัฐณิชา X Oh! Vacoda Café

2) สำรับสำหรับไทย X Feelingbar

STREETFOOD-SCAPE
Streetfood-scape เป็นโครงการทดลองเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากร้านอาหารประเภทแผงลอย (Street Vendor) ภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์
โดยโครงการนี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักออกแบบและนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสาขาและสถาบัน โดยการศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสำรวจการจัดการในพื้นที่จริง ได้มาซึ่งโจทย์และผลลัพธ์ออกมาเป็นชิ้นงานในรูปแบบป้ายรางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบและร่วมมือในการจัดการขยะและของเสีย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าแต่ละร้านพัฒนารูปแบบการจัดการขยะและของเสียให้มีมาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบการสร้างความร่วมมือและการแข่งขัน โดยให้ผู้บริโภคและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินผลได้

ป้ายที่ 1 –  สนับสนุนให้นำขวดน้ำมาเอง
ป้ายที่ 2 –  สนับสนุนให้นำภาชนะมาใส่อาหารเอง แทนการใช้โฟมและกล่องพลาสติก
ป้ายที่ 3 –  ใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ป้ายที่ 4 –  มีการแยกขยะตามประเภทได้อย่างเหมาะสม
ป้ายที่ 5 –  มีการกรองเศษอาหารและของเหลวก่อนทิ้ง
ป้ายที่ 6 –  มีการรักษาความสะอาดบริเวณร้านอยู่เสมอ

โดยการทดลองดังกล่าวนี้จะถูกจัดขึ้นที่ร้านค้าแผงลอยที่เข้าร่วมโครงการภายในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ บริเวณหน้า โครงการ The Line พหล-ประดิพัทธ์ในช่วงงานเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมนี้สนับสนุนโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ โครงการ The Line พหล-ประดิพัทธ์
โครงการนี้จัดทำโดย Cloud-floor และ P. Library Design Studio ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
สโรชา กรุงศรีเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณรสมนต์ ทองเลิศ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สรธร ธีรสวัสดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมกวิน เมธีวรรณกุล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วีรินท์ ดำรงค์กิจการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Studio project

Copied to clipboard