Last Mile Challenge

ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์เป็นหมุดหมายที่นิยมทั้งเป็นย่านที่อยู่อาศัยชั้นดี ย่านค้าขายและกินดื่มชื่อดัง แหล่งงานและเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญ ด้วยตำแหน่งของย่านสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้าและรถประจำทางบนถนนสายหลัก แต่ความท้าทายอยู่ที่การเดินทางภายในย่านตรอกซอยยังต้องพึ่งพาระบบขนส่งรองหลายรูปแบบทั้งวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อ สองแถวและระบบเรียกรถตามความต้องการ โครงการ Last Mile Challenge จึงมุ่งประเด็นไปที่การเดินทางต่อสุดท้ายสู่จุดหมายปลายทางภายในย่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งรองให้สามารถรองรับผู้คนและความต้องการเดินทางที่หลากหลายได้ดีขึ้น

โดยโครงการมีจุดเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและระบบขนส่งรองหลายรูปแบบ ผ่านการสำรวจ เก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของระบบและประมวลผลข้อมูลเป็นเครื่องมือในการหารือกับผู้ให้บริการระบบขนส่งรองในพื้นที่ ก่อนนำแสนอแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเดินทางต่อสุดท้ายสู่จุดหมายปลายทางภายในย่าน เป็นต้นแบบเชิงทดลอง 3 แบบ ได้แก่

  • Project: Unknot 

โครงการทดลองการจัดการพื้นที่ร่วมกันของผู้ให้บริการระบบขนส่งรองหลายรูปแบบทั้งวินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว รถสามล้อ ในบริเวณปากซอยอารีย์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรจากรางสู่รถที่สำคัญของย่าน ผ่านการสำรวจ เก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถบริการและรถยนต์ทั่วไป และนำเสนอแบบจำลองภาพการเคลื่อนที่ของระบบ (Simulation) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเปิดบทสนทนาพูดคุยกับกลุ่มผู้ให้บริการระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ รวมถึงทดลองใช้อุปกรณ์เพื่อจัดการการจราจรภายในพื้นที่ร่วมกัน ด้วยความมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการเดินทางต่อสุดท้ายในช่วงเวลาเร่งด่วน บนความร่วมมือของทุกฝ่าย

By:  Opportunist
Date: 1-9 Feb 2020
Venue: ซอยพหลโยธิน 7

  • Project: Scoot Scoot

โครงการศึกษาทางเลือกในการเดินทางโดยใช้ E-scooter ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางระยะสั้นและการใช้งานพื้นที่แบบหลายจุดของคนในย่าน เป็นบริการเสริมให้กับธุรกิจร้านค้าและร้านอาหารในย่านอารีย์ โดยการศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อวางตำแหน่งของจุดให้บริการ E-scooter stations ให้ครอบคลุม คำนึงถึงตำแหน่งการเชื่อมต่อโครงข่ายถนน การกระจายตัวและรัศมีการให้บริการ ประกอบกับความนิยมของร้านค้าทางสื่อออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจำนวนผู้จะเข้ามาใช้งาน

ในช่วงเทศกาลจะมีการจัดกิจกรรมทดลองใช้ E-scooter ภายในพื้นที่จัดกิจกรรมหลักของเทศกาลด้วยความร่วมมือกับผู้ประกอบการ โดยมุ่งหวังเพื่อศึกษาทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ที่สามารถลดต้นทุนในการเดินทางและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้

By:  Opportunist และ Scoota
Date: 1,2,8,9 Feb 2020
Venue: 33 Space

  • Project: Have a rest 

7 Minutes seats เป็นต้นแบบทดลองจุดพักคอยระหว่างการเดินทาง เป็นที่พักพิงสำหรับผู้ผ่านทาง ผู้รอโดยสารประจำทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือแม้แต่พนักงาน Delivery ผ่านการสังเกตการณ์การใช้พื้นที่จุดพักคอยในช่วงเวลาเร่งด่วนและระหว่างวันและการออกแบบที่ให้ความสําคัญกับผู้ใช้งานและกิจกรรม ต้นแบบนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดหนึ่งในหลายไอเดียการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปในหัวข้อ “Have a rest” กับกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบันโดย PAGAA เพื่อทดลองใช้งานจริงในช่วงเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2563 สนับสนุนโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

By:  PAGAA และ Opportunist
Date: 1-9 Feb 2020
Venue: ตำแหน่งติดตั้ง 3 จุด 

  • ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าซ.ประดิพัทธ์ 21
  • ป้ายรถโดยสารประจำทาง ถ.ประดิพัทธ์ (ใกล้ธ.กรุงเทพฯ)

Other Studio project

Copied to clipboard