Ari

DuckUnit

ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) ตั้งแต่การสร้างผลงานที่แสดงผลบนหน้าจอภาพต่างๆ (Screen Based Design) ก่อนจะขยายขอบเขตไปยังงานออกแบบแสง (Lighting Design) ที่ใช้ในงานศิลปะ คอนเสิร์ต และอีเวนต์ต่างๆ ด้วยการนำเอาประสบการณ์และความรู้มาปรับใช้บนแนวคิดพื้นฐานการทำงานหลากหลายแบบ

Copied to clipboard